jmm logo

W co wierzymy

Wyznanie wiary

 • Biblia jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego. W Biblii zawarte są odpowiedzi na wszystkie ludzkie problemy.
  2 List do Tymoteusza 3:16 – 17; 2 List Piotra 1:20 – 21
 • Istnieje jeden Bóg w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
  Ew. Jana 10:30; 14.:26; List do Filipian 2:5 – 7
 • Bóg jest miłością i kocha wszystkich ludzi; pragnie docierać do biednych, uciśnionych, do wdów i sierot oraz uzdrawiać złamane serca.
  Ks. Psalmów 68:5 – 6;  1 List Jana 4:16
 • Człowiek został stworzony na obraz Boga, lecz grzech oddzielił go od Niego. Relacja z Bogiem jest możliwa tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi.
  Ks. Rodzaju 1:26; 1 List Pawła do Tymoteusza 2:5
 • Możemy mieć osobistą relację z Bogiem dzięki zbawieniu, które jest Bożym darem. Na zbawienie nie możemy zapracować dobrymi uczynkami – jest wyrazem Bożej niezasłużonej łaski. Jeśli wyznasz swoje grzechy i uwierzysz w śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, oraz poprosisz Go, aby został twoim Panem i Zbawicielem, wówczas zyskasz szansę na życie wieczne.
  List do Efezjan 2: 8 – 9; List do Rzymian 3:24. 5:1
 • Wierzymy w chrzest wodny, jak nauczał i pokazał nam to Jezus Chrystus. Przyjęcie chrztu wodnego oznacza złączenie się z Nim w jedno przez śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie.
  Ew. Mateusza 28:19; List do Rzymian 6:4; Ew. Mateusza 3: 13 – 17
 • Chrzest w Duchu Świętym jest darem od Boga; przyoblecza nas mocą do świętego życia w Bożej woli i pomaga upodabniać się do Chrystusa.
  Ew. Mateusza 3:11; Dz. Apostolskie 2:4
 • Bóg wyposaża wszystkich wierzących w dary Ducha Świętego, które wzmacniają Boży lud (Kościół) oraz stanowią dowód dla niewierzących na istnienie Boga i Jego mocy. Dary Ducha Świętego są wciąż obecne i aktywne.
  1 List do Koryntian 12:4 – 11; 1 List Piotra 4:10
 • Uświęcenie jest nieustającym procesem, który pozwala nam rozwijać w sobie Boży charakter.
  List do Rzymian 6:19; List do Galacjan 5:22 – 25
 • Jezus Chrystus jest najlepszym Lekarzem i dzięki Niemu możemy doświadczyć Bożego uzdrowienia, które obejmuje odnowę fizyczną, psychiczną, emocjonalną i duchową.
  Ew. Łukasza 9:11; Ew. Mateusza 9:35;  Dz. Apostolskie 10:38; Ew. Mateusza 10:1
 • Biblia stwierdza, że piekło istnieje naprawdę. Opisuje je jako miejsce cierpienia i wiecznego oddzielenia od Boga, do którego trafią wszyscy, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa. Bóg nie chce, by ktokolwiek spędził wieczność z dala od Niego i dlatego przysłał na ziemię Swojego Syna – Jezusa Chrystusa.
  List do Hebrajczyków 9:21; Apokalipsa Jana 20:12 – 15;  Ew. Jana 3:16 – 18
 • Jezus Chrystus powróci i zabierze do Nieba wszystkich, którzy przyjęli Go jako Pana i Zbawiciela.
  Dz. Apostolskie 1:11; 1 List do Tesaloniczan 4:13 – 17;  List do Hebrajczyków 9:28
UA-80946718-1